Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Jesus se Laaste Pasgalyding

Jesus se Laaste Pasgalyding 2 years 8 months ago #12671

11.1) Voor die goewerneur verhoor: Is u koning?

11.1a) Johannes 18:28-32
Toe het hulle Jesus van Kajafas af in die hofsaal ingebring.
Ἄγουσιν οὖν τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ τοῦ Καϊάφα εἰς τὸ πραιτώριον• Agousin oun ton Iehsoun apo tou Kaïaphah eis to praetohrion.

Maar hulle (die priesters) het nie in die paleis ingegaan nie
καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ πραιτώριον,
Kai autoi ouk eisehlthen eis to praetohrion

dat hulle nie onrein word nie maar die pasga sou kon eet.
ἵνα μὴ μιανθῶσιν, ἀλλ’ ἵνα φάγωσι τὸ πάσχα.
hina meh mianthohsin alla phagohsin to pascha.
29
Toe gaan Pilatus uit na hulle toe en sê:
ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πιλᾶτος ἔξω πρὸς αὐτοὺς καὶ εἶπε•
Eksehlthen oun ho Pilahtos eksoh pros autous kai phehsin:

Watter klag lê julle teen hierdie mens?
Τίνα κατηγορίαν φέρετε κατὰ τοῦ ἀνθρώπου τούτου;
Tina katehgorian pherete tou anthrohpou toutou?
30
Hulle het verduidelik en vir Pilatus gesê:
ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπaν αὐτῷ•
Apekrithehsan kai eipan autohi:

As hierdie man nie kwaadgedoen het nie,
Εἰ μὴ ἦν οὗτος κακοποιός,
Ei meh ehn houtos kakon poiohn,

sou ons hom nooit na u toe gebring het nie.
οὐκ ἄν σοι παρεδώκαμεν αὐτόν.
ouk an soi paredohkamen auton.
.
31
Toe sê Pilatus vir hulle: Vat julle hom sélf,
εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος• Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς
Eipen oun autois ho Pilahtos: Labete auton hemeis,

en oordeel hom volgens julle eie wet.
καὶ κατὰ τὸν νόμον ὑμῶν κρίνατε αὐτόν.
kai kata ton nomon humohn krinate auton.

Die Jode het Pilatus geantwoord:
εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι•
Eipon auton autohi hoi Ioudaioi:

Dit is ons nie geoorloof om enigeen dood te maak nie.
Ἡμῖν οὐκ ἔξεστιν ἀποκτεῖναι οὐδένα•
Hehmihn ouk eksestin apokteinai oudena.
32
Dat die woord van Jesus vervul sou word
ἵνα ὁ λόγος τοῦ Ἰησοῦ πληρωθῇ
Hina to logos tou Iehsou plehrohthehi

wat Hy gespreek het om aan te dui deur watter
ὃν εἶπε σημαίνων ποίῳ
hon eipen sehmainohn poiohi

dood Hy aanstonds sou sterf.
θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν.
thanatohi ehmellen apothnehiskein.
.
.
.
.
.
.
.
11.1b) Lukas 23:2,3
Hulle het begin om Hom te beskuldig deur te sê:
Eἤρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ λέγοντες•
Ehrcsato de katehgorein autou legontes:

Hierdie man, het ons bevind, mislei die volk
Τοῦτον εὕρομεν διαστρέφοντα τὸ ἔθνος
Touton heuromen diastrephonta to ethnos

en verbied dat aan die keiser belasting betaal word,
καὶ κωλύοντα Καίσαρι φόρους διδόναι,
kai kohluonta kaisari phorous didonai,

want hy sê hyself is die gesalfde koning.
λέγοντα ἑαυτὸν Χριστὸν βασιλέα εἶναι.
legonta heauton Christon basilea einai.
3
Toe vra Pilatus Hom en sê:
ὁ δὲ Πιλᾶτος ἠρώτησεν αὐτὸν λέγων•
Ho de Pilahtos ehrohtesen auton legohn:

Is u die koning van die Jode?
Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων;
Su ei ho basileus tohn Ioudaiohn?

En Jesus het hom geantwoord: U sê (Ek is)!
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ἔφη• Σὺ λέγεις.
-- -- -- -- -- -- Autohi epheh: Su legeis.
The administrator has disabled public write access.

Jesus se Laaste Pasgalyding 2 years 8 months ago #12672

11.2) Van Pilatus na Herodus

Lukas 23:4-12
Pilatus het vir die priesters en die volk gesê:
ὁ δὲ Πιλᾶτος εἶπε πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ὄχλους ὅτι
Ho de Pilahtos eipen pros tous archiereis kai tous ochlous:

Ek het niks krimineels gevind in hierdie mens nie!
οὐδὲν εὑρίσκω αἴτιον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ.
Ouden heuriskoh aition en tohi anthrohpohi toutohi.
5
Maar hulle het aangedring deur te sê:
οἱ δὲ ἐπίσχυον λέγοντες ὅτι
Hoi de epischuon legontes hote

Hy bring die volk in opstand deur die hele Juda—
ἀνασείει τὸν λαὸν διδάσκων καθ’ ὅλης τῆς Ἰουδαίας,
Anaseiei ton laon didaskohn kath’ holehs tehs Ioudaias

trouens, van waar Galilea begin tot hier!
- - - ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἕως ὧδε.
kai archamenos apo tehs Galilaias heohs hohde.
6
Toe Pilatus Galilea hoor,
Πιλᾶτος δὲ ἀκούσας Γαλιλαίαν
Pilahtos de akousas

vra hy of die mens ’n Galileër is.
ἐπηρώτησεν εἰ ὁ ἄνθρωπος Γαλιλαῖός ἐστι•
epehrohtehsen ei ho anthrohpos Galilaios estin.
7
Op bevestiging dat Hy van Herodus se magsgebied is,
καὶ ἐπιγνοὺς ὅτι ἐκ τῆς ἐξουσίας Ἡρῴδου ἐστὶν,
Kai epignous hoti ek tehs eksousias Herohidou estin,

het hy Hom opgestuur na Herodus
ἀνέπεμψεν αὐτὸν πρὸς Ἡρῴδην,
anepempsen auton pros Herohidehn,

daar hy in Jerusalem was in Daardie Dae.
ὄντα καὶ αὐτὸν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν Tαύταις ταῖς Ἡμέραις.
onta kai auton en Ierosolumois en Tautais Tais Hehmerais.
8
Herodus was baie bly om Jesus te siene te kry
ὁ δὲ Ἡρῴδης ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν•
Ho de Hehrohidehs idohn ton Iehsoun echareh lian

want dit was ’n lang tyd wat hy Hom wou sien
ἦν γὰρ ἐξ ἱκανοῦ θέλων ἰδεῖν αὐτὸν
ehn gar eks hikanohn chronon thelohn idein auton

omdat hy baie van Hom gehoor het
διὰ τὸ ἀκούειν αὐτὸν πολλὰ περὶ αὐτοῦ,
dia to akouein ... peri autou

en gehoop het om ’n teken te sien wat deur Hom gedoen is.
καὶ ἤλπιζέ τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ’ αὐτοῦ γινόμενον.
kai ehlpidzen ti sehmeion idein up’ autou ginomenon.
9
Hy het Hom uitgevra met baie woorde,
ἐπηρώτα δὲ αὐτὸν ἐν λόγοις ἱκανοῖς•
Epehrohta de auton en logois hikanois,

maar Jesus het hom niks geantwoord nie.
αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο αὐτῷ.
autos de ouden apokrinato autohi.
10
Die priesters en skrifgeleerdes het egter bly staan
εἱστήκεισαν δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς
Heistehkeisan de hoi archiereis kai hoi grammateis

en Hom driftig beskuldig.
ἐντόνως κατηγοροῦντες αὐτοῦ.
eutonohs katehgorountes autou:
11
Nadat hulle Hom verneder het,
ἐξουθενήσας δὲ αὐτὸν
Eksouthenehsas de auton

het Herodus met sy krygsmanne
ὁ Ἡρῴδης σὺν τοῖς στρατεύμασιν αὐτοῦ
ho Hehrohidehs sun tois strateumasin

Hom al spottende ’n duur kleed aangetrek
καὶ ἐμπαίξας, περιβαλὼν αὐτὸν ἐσθῆτα λαμπρὰν
kai empaiksas peribalohn ... esthehta lampran

en teruggestuur na Pilatus.
ἀνέπεμψεν αὐτὸν τῷ Πιλάτῳ.
anepempsen auton tohi Pilatohi.
12
Dié (twee) het toe mekaar se vriende geword—
ἐγένοντο δὲ φίλοι ὅ τε
Egenonto de philoi ho te (... met’ allehlohn ...)

Herodus en Pilatus—, op Daardie Selfde Dag,
Ἡρῴδης καὶ ὁ Πιλᾶτος ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ μετ’ ἀλλήλων•
Hehrohidehs kai ho Pilahtos en Autehi Tehi Hehmerai (... ...),

waar hulle voorheen in vyandskap was met mekaar.
προϋπῆρχον γὰρ ἐν ἔχθρᾳ ὄντες πρὸς ἑαυτούς.
proüpehrchon gar en exthrai ontes pros hautous.
The administrator has disabled public write access.

Jesus se Laaste Pasgalyding 2 years 8 months ago #12673

11.3) Verhoor

11.3.1) Verhoor: Judas daag daar op

Mattheus 27:3-10
Toe daag Judas daar op—
Τότε ἰδὼν Ἰούδας
Tote idohn Ioudas

hy wat Hom verraai het sodat Hy veroordeel geword het.
ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη.
ho paradous auton hoti katekritheh.

Hy het berou en die dertig silwerstukke teruggebring
μεταμεληθεὶς ἀπέστρεψε τὰ τριάκοντα ἀργύρια
Metamelehtheis estrepsen ta triakonta arguria

vir die hoëpriesters en ouderlinge,
τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ πρεσβυτέροις
tois archiereusin kai presbuterois,
4
en gesê: Ek het gesondig deur onskuldige bloed te verraai!
λέγων• Ἥμαρτον παραδοὺς αἷμα ἀθῷον.
legohn: Hehmarton paradous haima athohion.

Hulle het gesê: Wat is dit vir ons werd? Jy sal sien!
οἱ δὲ εἶπον• Τί πρὸς ἡμᾶς; σὺ ὄψει.
Hoi de eipan: Ti pros hehmahs? Su opsehi!


DV om te vervolg . . . .
The administrator has disabled public write access.

Jesus se Laaste Pasgalyding 2 years 8 months ago #12674

So ver in hierdie episode alleen, het ons reeds twee verwysings teengekom na :

"in Daardie Dae" en "op Daardie Selfde Dag" Lukas 23:7 en 12.

Dit is gladnie per toeval nie en is ook gladnie enige lukrake verwysing vir veralgemeende tydsaanduiding nie. Dit is verseker eerder direkte verwysing na die pasgadae volgens die oorspronklike pasgagebeure en dae tydens die uittog uit Egipte uit en feitlik die letterlike vertaling van daardie pasga se dae volgens die Septuagint. Ongelukkig het die Septuagint nie die Hebreeus letterlik of presies weergegee nie. Nogtans is genoemde verwysings kenmerkend, eie aan die, "Daardie-Selfde-Dag" en "Daardie-Selfde-Dae" van die uittog-pasga.

Ons gaan hulle nog baie kere in die Evangelieverhaal van die Pasga-van-Jawe in Jesus Christus, teenkom, en hopelik nog baie daaromtrent te wete kom.
Last Edit: 2 years 8 months ago by Gerhard Ebersöhn.
The administrator has disabled public write access.

Jesus se Laaste Pasgalyding 2 years 8 months ago #12679

11.3.1) Verhoor: Judas daag daar op

Mattheus 27:3-10
Toe daag Judas daar op—
Τότε ἰδὼν Ἰούδας
Tote idohn Ioudas

hy wat Hom verraai het sodat Hy veroordeel geword het.
ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη.
ho paradous auton hoti katekritheh.

Hy het berou en die dertig silwerstukke teruggebring
μεταμεληθεὶς ἀπέστρεψε τὰ τριάκοντα ἀργύρια
Metamelehtheis estrepsen ta triakonta arguria

vir die hoëpriesters en ouderlinge,
τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ πρεσβυτέροις
tois archiereusin kai presbuterois,
4
en gesê: Ek het gesondig deur onskuldige bloed te verraai!
λέγων• Ἥμαρτον παραδοὺς αἷμα ἀθῷον.
legohn: Hehmarton paradous haima athohion.

Hulle het gesê: Wat is dit vir ons werd? Jy sal sien!
οἱ δὲ εἶπον• Τί πρὸς ἡμᾶς; σὺ ὄψει.
Hoi de eipan: Ti pros hehmahs? Su opsehi!

[[5 Hy het [later] die silwerstukke in die tempel gaan gooi
καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια ἐν τῷ ναῷ
Kai ripsas ta arguria eis ton naon

en hy het gegaan en van sy kop af, homself opgehang.
ἀνεχώρησε, καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο.
anechohrehsen kai apelthohn apehncsato.
6
Die hoëpriesters het die silwerstukke gevat en gesê
οἱ δὲ ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ ἀργύρια εἶπον•
Hoi de archiereis labontes ta arguria eipan:

dit is nie reg om hulle vir offergawe te aanvaar nie
οὐκ ἔξεστι βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν κορβανᾶν,
ouk ecsestin balein auta eis ton korbanahn

omdat dit bloedgeld (-prys) is.
ἐπεὶ τιμὴ αἵματός ἐστι.
epei timeh haimatos estin—

Hulle het beraadslaag, dit gevat en daarmee
συμβούλιον δὲ λαβόντες ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν
Sumboulion de labontes ehgohrasan eks autohn

die stuk veld van die pottebakker gekoop
τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως
ton agron tou kerameohs

om vreemdelinge daarin te begrawe.
εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις•
eis taphehn tois ksenois

8
Daarom word daardie veld die Veld van Bloed genoem van daardie dag af (tot vandag toe).
διὸ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος ἀγρὸς αἵματος ἕως τῆς σήμερον.
dio eklehtheh ho agros ekeinos agros haimatos heohs tehs sehmeron.

9
Toe was vervul die woord van Jeremia die profeet
τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεμίου τοῦ προφήτου
Tote eplehrohtheh to rehthen dia Ieremiou tou prophehtou

waar hy sê: En hulle het die dertig silwer geldstukke gevat,
λέγοντος• καὶ ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια,
legontos: Kai elabon ta triakonta arguria

die gewaardeerde prys waarteen Een
τὴν τιμὴν τοῦ τετιμημένου ὃν
tehn timehn tou tetimehmenou hon

voor gewaardeer was uit die seuns van Israel.
ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν Ἰσραήλ,
etimehsanto apo wuiohn Israehl.
10
En hulle het dit gegee vir die Veld van die Pottebakker
καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως,
kai edohkan auta eis ton Agron tou Kerameohs

soos die HERE my beveel het.
καθὰ συνέταξέ μοι Κύριος.
katha sunetaksen moi Kurios. ]]
The administrator has disabled public write access.

Jesus se Laaste Pasgalyding 2 years 8 months ago #12680

11.3.2) Is u koning?

a) Johannes 18:33-38
Toe het Pilatus weer in die voorhof ingegaan
Εἰσῆλθεν οὖν εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν ὁ Πιλᾶτος
Eisehlthen oun palin eis to praitohrion ho Pilahtos

en Jesus nadergeroep en vir Hom gevra:
καὶ ἐφώνησε τὸν Ἰησοῦν. καὶ εἶπεν αὐτῷ•
kai ephohnehsen ton Iehsoun kai eipen autohi:

Is u die koning van die Jode?
Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων;
Su ei ho basileus tohn Ioudaiohn?
34
Jesus Het hom geantwoord: Sê u dit uit u eie,
ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς• Ἀφ’ ἑαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις
Apekritheh ... Iehsous: Aph’ heautou su touto legeis,

of het iemand anders u omtrent My vertel?
ἢ ἄλλοι σοι εἶπον περὶ ἐμοῦ;
eh allohi eipon soi peri emou?
35
Pilatus het geantwoord: Ek is mos nie ’n Jood nie?
ἀπεκρίθη ὁ Πιλᾶτος• Μήτι ἐγὼ Ἰουδαῖός εἰμι;
Apekritheh ho Pilahtos: Mehti egoh Ioudaios eimi?

Jou nasie en julle hoofpriesters
τὸ ἔθνος τὸ σὸν καὶ οἱ ἀρχιερεῖς
To ethnos to son kai hoi archiereis

het jou aan my, oorgelewer! Wat het jy gedoen?
παρέδωκάν σε ἐμοί• τί ἐποίησας;
paredohkan se emoi! Ti epoiehsas?

36
Jesus het geantwoord:
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς•
Apekritheh Iehsous:

My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie.
Ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου•
Heh basileia heh emeh ouk estin ek tou kosmou toutou.

As my koninkryk van hierdie wêreld was,
εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμή,
ei ek tou kosmou toutou ehn heh balileia heh emeh,

sou my diensknegte geveg het
οἱ ὑπηρέται ἄν οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο,
hoi hupehretai an hoi emoi ehgohnidzonto

dat Ek nie aan die Jode uitgelewer word nie.
ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις•
hina meh paradothoh tois Ioudaiois;

Maar nou is my koninkryk nie van hier nie.
νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν.
Nun de heh basileia heh emeh ouk estin enteuhthen.
37
Toe sê Pilatus vir Hom: Jy is nie regtig ’n koning nie, is jy?
εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος• Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ;
Eipen oun autohi ho Pilahtos: Oukoun basileus ei su?

Jesus het hom geantwoord: U sê dat Ek Koning is!
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς• Σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι ἐγὼ.
Apekritheh Ho Iehsous: Su legeis hoti basileus eimi.


.
Ek is hiervoor gebore en hiervoor
ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο
Egoh eis touto gegennehmai kai eis touto

het Ek in die wêreld ingekom
ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον,
elehlutha eis ton kosmon,

dat Ek vir die waarheid kan getuig!
ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ•
hina marturehsoh tehi alehtheiai.

Elkeen synde van die waarheid hoor van My, mý stem.
πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς.
Pahs ho ohn ek tehs alehtheias akouei mou tehs phohnehs.
38
Pilatus sê vir Hom: Wat is waarheid?
λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος• Τί ἐστιν ἀλήθεια;
Legei autohi: Ti estin alehtheia?.

Met dit gesê, het hy weer na die Jode toe uitgegaan
καὶ τοῦτο εἰπὼν πάλιν ἐξῆλθε πρὸς τοὺς Ἰουδαίους
Kai touto eipohn palin eksehlthen pros tous Ioudaious

en aan hulle gesê: Ek vind geen enkele fout in hom nie!
καὶ λέγει αὐτοῖς• Ἐγὼ οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ.
legei autois:Egoh oudemian heuriskoh en autohi aitian—
The administrator has disabled public write access.